Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
                                                             

 
                                                                                                                 18.06.2018.
 
                                    Јавна набавка број 404-23/18-VII
                       Техничка документација за изградњу
                        локалног пута Студеница - Рудно
  
                                                 


 
                                                                                                          14.06.2018.
                                      Јавна набавка број 404-19/18-VII

                         Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до
                                            у
шћа реке Рибнице у Ибар

 
                                                   
 
 
 Јавна набавка број 404-22/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећеног стамбеног објекта у улици Омладинској број 63/2 у Краљеву, на КП 668/1 КО Краљево, као по други пут поновљени поступак у другој фази квалификационог поступка, запотребе наручиоца Градске управе града Краљева

                                                              
 
  Јавна набавка број 404-20/18-VII
 Набавка добара, канцеларијског материјала по партијама
 
                                                               
 

 Јавна набавка број 404-18/18-VII
 Завршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољшњих инсталација
 
                                                              

 
  Јавна набавка број 404-17/18-VII

Одржавање стубова јавног осветљења - замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења

 
                                                              

                                                                                                                   04.05.2018.
                                             Јавна набавка број 404-15/18-VII
 Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
       
                                        
                                                  Питања и одговор
                                                  Одлука о додели уговора

 
                                                                                                                    23.05.2018.
                                           Јавна набавка број 404-16/18-VII

      Техничка документација зе део саобраћајнице на траси
    будуће северне обилазнице од градске депоније до

улице Алимпија Јанковића у Грдици

 
 
                                               
 

                                                                                                                      24.05.2018.
                                       Јавна набавка број 404-14/18-VII

                        Техничка документација за уређење блоковске површине
                                         између улица Oмладинске и Цара Лазара

 
 
                                                

 
                                                                                                                      16.05.2018.
 Јавна набавка број 404-11/18-VII

Пројектна документација за одвођење атмосферских вода из планираних пословних зона на локацији Јарчујак и Ратарско имање

 
                                                

 
 Јавна набавка број 404-13/18-VII

Одржавање јавног осветљења - замена сијалица, поправка или замена арматура

                                                   

                                                                                                                              25.04.2018.
 Јавна набавка број 404-10/18-VII
 Набавка услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева
 
                                                  
                                                 Одлука о додели уговора
                                   ♦ Обавештење о закљученом уговору

  Јавна набавка број 404-12/18-VII

Јавна набавка услуге у отвореном поступку бр.1.2.25 - Техничка документација за  пешачки прелаз преко пруге код Машинског факултета

 
                                                  
 

Јавна набавка број 404-08/18-VII
Набавка добара - електричне енергије за 2018. годинз, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
                                                 
                                                  Олука о додели уговора

 
  Јавна набавка број 404-07/18-VII
Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
                                                  
                                       Измена и допуна конкурсне документације

                          Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                      Одлука о додели уговора

                                      Обавештење о закљученом уговору


 
 Јавна набавка број 404-09/18-VII

 Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева

                                                   
                                                Одлука о обустави поступка
                                               Обавештење о обустави поступка
 

 
 
 Јавна набавка број 404-05/18-VII
 Набавка услуге обука за завариваче у оквиру пројекта "Обука незапослених младих лица за запошљавање у складу са потребама дефицитираних занимања на подручју града Краљева", за потребе наручиоца Градске управе града Краљева
 
                                                  
                                       Одлука о додели уговора
                                       Обавештење о закљученом уговору
 

 
 Јавна набавка број 404-06/18-VII
 Набавка добара канти за проширење примарне селекције отпада и киштри за изношење отпада на сеоском подручју, по партијама за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                 
 
                               Одлука о додели уговора

 Јавна набавка број 404-4/18-VII
 Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

                                                  

                                     Измена и допуна конкурсне документације

                                    Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                    Одлука о додели уговора

                                                      Обавештење о закљученом уговору


 
 Јавна набавка број 404-3/18-VII
 Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                     
            
                                   Одлука о додели уговора
                                   Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                        23.02.2018-02.03.2018
 

 Јавна набавка број 404-02/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева
                                                 
                                     Одлука о додели уговора
                                     Одлука о обустави уговора
                                     Обавештење о обустави поступка
                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                       26.01.2018-05.02.2018.
 
                                   Јавна набавке број 404-01/18-VII
Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2018. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца
 
                                                    
                                    Одлука о додели уговора
                                    Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                    29.12.2017 - 12.01.2018.
    

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 Радови на уређењу и опремању игралишта под обалом

                                                 
                                   Измена конкурсне документације
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                   ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
   ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                 ГРАД КРАЉЕВО
          
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА