Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
 
                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-40/18-VII

Завршетак радова на  изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом  спољашњих инсталација -поновљени поступак

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         25.07.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-39/18-VII

Технички преглед новог павиљона Дечјег одмаралишта Гоч

 
                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

 
                                              
 
 
 
                                                                                                         10.07.2018 - 18 .07.2018.
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-37/18-VII
Hабавка услуге сервисирања службених возила
Градске управе града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
 
                                              
    
 
 
                                                                                                                         13.07.2018.
 
   Јавна набавка број 404-36/18-VII
Hабавка добара рачунарске и фотографске опреме по партијама
 
                                                
 
 

   Јавна набавка број 404-30/18-VII
 Набавка услуге израде идејног пројекта санације и реконструкције постојеће несанитарне депоније-сметлишта у Краљеву кроз време, за потребе Градске управе града Краљева
                                                                      
                                        11.07.2018. Измена конкурсне документације
                           19.07.2018. Измена и допуна конкурсне документације
                                        11.07.2018. Питања и одговор
                                        19.07.2018. Питања и одговор 2
                           19.07.2018. Обавештење о продужењу рока

  Јавна набавка број 404-34/18-VII
 Измештење командних ормара за управљање јавним осветљењем на магистралним правцима у циљу енергетске ефикасности
 
                                                                     
 

 Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-35/18-VII
 Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/11 КО Краљево

                                              

                            Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

                            Одлука о додели уговора

                            Обавештење о закљученом уговору


 

                                                                                                      13.06.2018 - 21.06.2018.

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII

 Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по партијама.
 
                                            
                                     Измена конкурсне документације
                                     Одлука о додели уговора
                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                  15.06.2018.
 
  Јавна набавка број 404-27/18-VII

Набавка добара бензина, дизел горива и плина (тнг) за службена возила Градске управе града Краљева за 2018. годину.

                                                 
                                               Одлука о додели уговора
                                               Обавештење о закљученом уговору
 

                                                                                                               
                                                                                                                           15.06.2018.
                           Јавна набавка број 404-31/18-VII
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         14.06.2018.
 Јавна набавка број 404-26/18-VII

Чишћење дела пословног простора зграде Градске управе
града Краљева за 2018. годину.

 

 
                                                   
                                                 Одлука о додели уговора
                                                 Обавештење о закљученом уговору
 
 
                                                                                                                       18.06.2018.
 Јавна набавка број 404-25/18-VII
 Радови на проширењу гробља Барутана
 
                                                  
 
                                                Одлука о додели уговора
                                                Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                             24.05.2018 - 25.06.2018.
    Јавна набавка број 404-24/18-VII
 Наставак изградње фекалне канализације у Адранима - дуж државног пута IA22 и локалног пута Л1005
                                                    
 
                                                 Одлука о додели уговора     
                                                 Обавештење о закљученом уговору                                 
                                                                                                                         04.06.2018.

                                     Јавна набавка број 404-21/18-VII
 Изградња платоа и уређење простора око новоизграђеног објекта дечијег одмаралишта "Гоч" на Гочу
                                                  
                                     Измена конкурсне документације
                                     Одлука о додели уговора

 
                                                                                                                 18.06.2018.
 
                                    Јавна набавка број 404-23/18-VII
                       Техничка документација за изградњу
                        локалног пута Студеница - Рудно
  
                                                 
                                                  Одлука о додели уговора
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                          14.06.2018.
                                      Јавна набавка број 404-19/18-VII

            Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до
                                        у
шћа реке Рибнице у Ибар

 
                                                   
                                            Одлука о додели уговора
                                            Обавештење о закљученом уговору
 
                          
                                                                                                                            21.05.2018.
 Јавна набавка број 404-22/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећеног стамбеног објекта у улици Омладинској број 63/2 у Краљеву, на КП 668/1 КО Краљево, као по други пут поновљени поступак у другој фази квалификационог поступка, запотребе наручиоца Градске управе града Краљева

               
                                 
                                                   Одлука о додели уговора
                                                   Обавештење о закљученом уговору

 
  Јавна набавка број 404-20/18-VII
 Набавка добара, канцеларијског материјала по партијама
 
                                                           
                                                         Одлука о додели уговора
                                                         Обавештење о закљученом уговору


 Јавна набавка број 404-18/18-VII
 Завршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољшњих инсталација
 
                                                              
                                                           Одлука о oбустави поступка
                                                           Обавештење о обустави поступка
 

 
  Јавна набавка број 404-17/18-VII

Одржавање стубова јавног осветљења - замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења

 
                                                              
                                                  Одлука о додели уговора
                                                Обавештење о закљученом уговору
                                                

                                                                                                                   04.05.2018.
                                             Јавна набавка број 404-15/18-VII
 Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
       
                                        
                                                  Питања и одговор
                                                  Одлука о додели уговора
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                    23.05.2018.
                                           Јавна набавка број 404-16/18-VII

      Техничка документација зе део саобраћајнице на траси
    будуће северне обилазнице од градске депоније до

улице Алимпија Јанковића у Грдици

 
 
                                               
                                           Одлука о додели уговора
                                           Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                      24.05.2018.
                                       Јавна набавка број 404-14/18-VII

        Техничка документација за уређење блоковске површине
                        између улица Oмладинске и Цара Лазара

 
 
                                                
                                             Одлука о додели уговора
                                             Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                      16.05.2018.
 Јавна набавка број 404-11/18-VII

Пројектна документација за одвођење атмосферских вода из планираних пословних зона на локацији Јарчујак и Ратарско имање

 
                                                
                                                  Одлука о додели уговора
                                                Обавештење о закљученом уговору

 
 Јавна набавка број 404-13/18-VII

Одржавање јавног осветљења - замена сијалица, поправка или замена арматура

                                                         
                                                     Одлука о додели уговора
                                                     Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                              25.04.2018.
 Јавна набавка број 404-10/18-VII
 Набавка услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева
 
                                                  
                                                 Одлука о додели уговора
                                   ♦ Обавештење о закљученом уговору

  Јавна набавка број 404-12/18-VII

Јавна набавка услуге у отвореном поступку бр.1.2.25 - Техничка документација за  пешачки прелаз преко пруге код Машинског факултета

 
                                                  
                                                  Одлука о oбустави поступка
                                                  Обавештење о oбустави поступка

Јавна набавка број 404-08/18-VII
Набавка добара - електричне енергије за 2018. годинз, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
                                                 
                                                  Олука о додели уговора
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
  Јавна набавка број 404-07/18-VII
Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
                                                  
                                       Измена и допуна конкурсне документације

                          Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                      Одлука о додели уговора

                                      Обавештење о закљученом уговору


 
 Јавна набавка број 404-09/18-VII

 Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева

                                                   
                                                Одлука о обустави поступка
                                               Обавештење о обустави поступка
 

 
 
 Јавна набавка број 404-05/18-VII
 Набавка услуге обука за завариваче у оквиру пројекта "Обука незапослених младих лица за запошљавање у складу са потребама дефицитираних занимања на подручју града Краљева", за потребе наручиоца Градске управе града Краљева
 
                                                  
                                       Одлука о додели уговора
                                       Обавештење о закљученом уговору
 

 
 Јавна набавка број 404-06/18-VII
 Набавка добара канти за проширење примарне селекције отпада и киштри за изношење отпада на сеоском подручју, по партијама за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                 
 
                               Одлука о додели уговора

 Јавна набавка број 404-4/18-VII
 Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

                                                  

                                     Измена и допуна конкурсне документације

                                    Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                    Одлука о додели уговора

                                                      Обавештење о закљученом уговору


 
 Јавна набавка број 404-3/18-VII
 Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                     
            
                                   Одлука о додели уговора
                                   Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                        23.02.2018-02.03.2018
 

 Јавна набавка број 404-02/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева
                                                 
                                     Одлука о додели уговора
                                     Одлука о обустави уговора
                                     Обавештење о обустави поступка
                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                       26.01.2018-05.02.2018.
 
                                   Јавна набавке број 404-01/18-VII
Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2018. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца
 
                                                    
                                    Одлука о додели уговора
                                    Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                    29.12.2017 - 12.01.2018.
    

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 Радови на уређењу и опремању игралишта под обалом

                                                 
                                   Измена конкурсне документације
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                   ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
   ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                 ГРАД КРАЉЕВО
          
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА